« 17-02-2023 - 23-02-2023 »
17-02-2023 Friday
18-02-2023 Saturday
19-02-2023 Sunday
20-02-2023 Monday
21-02-2023 Tuesday
22-02-2023 Wednesday
23-02-2023 Thursday
10:00

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1
11:00

60 min

0/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 2
15:00

120 min

3/3 full

Trening Valeriy
Jacek
Kort 1