« 10-02-2023 - 16-02-2023 »
10-02-2023 Friday
11-02-2023 Saturday
12-02-2023 Sunday
13-02-2023 Monday
14-02-2023 Tuesday
15-02-2023 Wednesday
16-02-2023 Thursday
10:00

60 min

3/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 2

60 min

2/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1
11:00

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 2
15:00

120 min

3/3 full

Trening Valeriy
Jacek
Kort 1