« 24-02-2023 - 02-03-2023 »
24-02-2023 Friday
25-02-2023 Saturday
26-02-2023 Sunday
27-02-2023 Monday
28-02-2023 Tuesday
01-03-2023 Wednesday
02-03-2023 Thursday
10:00

60 min

2/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 2

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1
11:00

60 min

2/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1

60 min

1/3 full

BMW Squash
Jacek
Kort 1
19:00

120 min

2/3 full

Trening z Leonem
Leon
Kort 4