« 30-11-2022 - 06-12-2022 »
30-11-2022 Wednesday
01-12-2022 Thursday
02-12-2022 Friday
03-12-2022 Saturday
04-12-2022 Sunday
05-12-2022 Monday
06-12-2022 Tuesday
10:00

120 min

0/6 full

PJATK
Jacek
Kort 3
11:00

120 min

4/3 full

PJATK
Jacek
Kort 2
12:00

120 min

2/3 full

PJATK
Jacek
Kort 3
13:00

60 min

1/2 full

PJATK
Jacek
Kort 2
15:00

180 min

0/4 full

PZU turniej
Gosia
Kort 4

180 min

0/4 full

PZU turniej
Gosia
Kort 3

240 min

0/3 full

PZU turniej
Gosia
Kort 1

180 min

0/4 full

PZU turniej
Gosia
Kort 5

180 min

0/3 full

PZU turniej
Gosia
Kort 2
18:00

60 min

2/3 full

Trening z Valeriy
Valeryi
Kort 3